Panaszkezelési szabályzat

A távollevők között kötött vételi szerződésekre vonatkoztatva a vállalkozó honlapján található e-bolton keresztül: Richard Szabó – BodyBulldozer (a továbbiakban: "PSZ" vagy "Panaszkezelési szabályzat")

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1.
Jelen vállalkozó: Richard Szabó - Bodybulldozer egyéni vállalkozó Szlovák Köztársaság törvényei alapján bejegyzett vállalkozás, székhelye: Európa-udvar 12, 945 01 Komárom, Vállalkozás azonosítószáma: 47 434 678, Adószáma: 1086336097, EU Adószáma: SK1086336097, nyilvántartva a Komáromi egyéni vállakozói cégjegyzékben 410-27700 vállalkozói regisztrációs szám alatt (a továbbiakban: "Eladó") a jelen Panaszkezelési szabályzatban a Kereskedelmi Törvénykönyv a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007 törvényének 18. bekezdésével és a Büntető Törvénykönyv a kihágásokról szóló 372/1990 számú módosított törvényével összhangban, megfelelően tájékoztatja a fogyasztót (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Vásárló”) a hibákért való felelősség gyakorlásának feltételeiről és módjáról (a továbbiakban: „Panasz”), ideértve az információt arról is, hogy az Ügyfél hol nyújthatja be panaszát illetve érvényesítheti a garanciális javításokat.

1.2.
A jelen Panaszkezelési szabályzat célja az Ügyfél jogainak és jogos érdekeinek megfelelő időben és módon történő védelmének biztosítása. Ezért elengedhetetlen, hogy az Ügyfél a követeléseit megfelelően tudja érvényesíteni, időben és a jelen Panaszkezelési szabályzatban meghatározott eljárással, tiszteletben tartva az ügyvitelben érdekelt felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, valamint biztosítva a szükséges együttműködést.

1.3.
A jelen Panaszkezelési Szabályzat alkalmazásában az "Áruk" kifejezés különösen az következő árukat jelenti: (i) táplálék- és fitnesz-kiegészítők (pl. Fehérjék, étrend-kiegészítők, fitnesz ételek, szeletek és rágcsálnivalók, tömegnövelők, aminosavak, kreatinok, zsírégetők, anabolizátorok és NO fokozók, energizáló szerek, testedzés utáni regeneráló készítmények, gélek, italok, tesztoszteron stimulánsok, ízület védők, vitaminok és egészségügyi készítmények) és ezekhez kapcsolódó egyéb készítmények és kellékek; (ii) női és férfi ruházat; (iii) fitnesz segédeszközök és kellékek (pl. fitneszkesztyűk, fitneszövek, fitnesz törülközők és táskák); (iv) egyéb speciális termékek, amelyeket az Eladó a www.bodybulldozer.sk e-boltján keresztül értékesít az Ügyfeleknek: 

1.4.
A jelen Panaszkezelési Szabályzat alkalmazásában a „Polgári Törvénykönyv“ kifejezés a Ptk. érvényben lévő  40/1964 számú törvénye értendő.

1.5.
A jelen Panaszkezelési Szabályzat alkalmazásában a „Fogyasztóvédelmi törvény” kifejezés  a Kereskedelmi Törvénykönyv a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007 számú törvénye és a Szlovák Nemzeti Tanács által módosított a kihágásokról szóló érvényben lévő 372/1990 számú törvénye értendő.

1.6.
A jelen Panaszkezelési Szabályzat alkalmazásában a „Fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény” kifejezés a Kereskedelmi Törvénykönyv fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló 391/2015 számú módosított és kiegészített törvénye értendő.

1.7.
A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti az Eladónak, hogy a jelen Panaszkezelési szabályzat révén tájékozott arról, hogy a panaszát a fogysztóvédelemről szóló 250/2007 törvényének 18. bekezdésében leírtakkal öszhangban tudja benyújtani és érvényesíteni.


2. KÁRRENDEZÉSI FELELŐSSÉG

2.1.
Az Eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az eladott Áruk esetében a Vevő általi átvételkor már láthatóan jelen vannak, és azokért a hibákért, amelyek jelentkeznek az Áruk átvétele utáni jótállási időszak alatt. A jótállási idő 24 hónap; ha azonban az eladó terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá csatolt utasításokon feltüntetik a felhasználási időt, akkor a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

2.2.
A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor az árukat a Vevő átvette.

2.3.
A hibáért való felelősség gyakorlásának időtartama és a hibajavítás befejezése után a Vevőnek az áru átvételére vonatkozó kötelezettsége határidejének időtartama nem számít bele a jótállási időbe. Az Áruk cseréje esetén a jótállási idő az újonnan becserélt Áruk átvételétől kezdődik.

2.4.
Azon Áruk hibáinak felelősségéből eredő jog amelyekre a jótállási idő vonatkozik lejárt érvényűnek van tekintve, ha azokat a garanciális időszak alatt nem érvényesítették.


3. A KÁRRENDEZÉS FELELŐSSÉGÉNEK ÉS JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE (REKLAMÁCIÓK)
    
3.1.
A hibákból adódó felelősségi jogával, illetve kifejezetten az áruk cseréjének jogával, az adásvételi szerződéstől való elállás jogával (pénzvisszatérítés) és az ésszerű árengedményhez való jogával a Vevő közvetlenül az Eladóval szemben, írásban, levélben vagy e-mailben él.

3.2.
A Vevőnek joga van az áruk hibáit bejelenteni és panaszt tenni indokolatlan késedelem nélkül az Eladó felé, amint azokat észlelte. A Vevő a Panaszban közli azonosító adatait, a fizetési bizonylat számát, az áru pontos típusát és az áru hibáinak mértékét, az áru hibáinak megnyilvánulását, milyen igényt választott a kárrendezésre. Kérésre az Eladó e-mailben elküldheti a Vevőnek a panaszrendezési űrlap elektronikus formanyomtatványát. A Vevő az űrlapot telefonon vagy e-mailben igényelheti. Erre a célra a következő kapcsolati csatornákat használhatja:
telefon: 06 70 718 9575
e-mail: info@bodybulldozer.hu
postacím: Richard Szabó – Bodybulldozer, Európa-udvar 12, 945 01 Komárom, Szlovákia

4. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS
4.1.
Azt a folyamatot, amely alapján a Vevő a kárfelelősségéből eredő jogait (Panasz) gyakorolja, a továbbiakban a jelen Panaszkezelési Szabályzat alkalmazásában panaszeljárásnak nevezzük. A Panaszkezelési eljárás kezdetének napja a Panasz benyújtásának napja.

4.2.
A Panasztétel elbírálásának felgyorsítása érdekében a Vevő jogosult a technikai lehetőségeinek mértékén belül az Áruk hibáiról fényképdokumentációt készíteni, és elküldeni a panaszkérelemmel együtt az Eladónak. Az eladónak vagy az általa meghatalmazott személynek joga van a hibákat a kapott fényképdokumentáció alapján elbírálni.

4.3.
Az Eladó jogosult felkérni a Vevőt, hogy juttassa a panaszeljárást képezö konkrét Árut az Eladó által megadott címre a hiba felmérése céljából. A kárrendezés tárgyát képező árukat az Eladó által kijelölt helyre történő kézbesítése folyamán a Vevő úgy szállítja, hogy az ne sérüljön meg. Az ide vonatkozó utánvéttel küldött árukat az Eladó elutasítja.

4.4.
A panaszkezelés benyújtásakor:
4.4.1. szükséges felmutatni a vásárlásról szóló bizonylatot, vagy más egyéb igazolást amely minden kétséget kizáróan igazolja, hogy az Árut az Eladótól vásárolták;
4.4.2. elengedhetetlen, hogy az Áruk megfeleljenek a jótállási jegyben feltüntetett jótállási igények minden egyéb feltételeinek (fizikailag sértetlenek, külső természeti behatásoktól mentes, sértetlen zárjegyek és cimkék stb.);
4.4.3. abban az esetben, ha az Ügyfél a törvényben meghatározott szavatosság körét meghaladó jótállásból eredő jogát gyakorolja, az eredeti jótállási jegy benyújtása szükséges.
      
4.5.
Az Eladó a Vevő által választott formában, e-mail üzenetben vagy írásban megfelelő visszaigazolást ad a kárrendezésben szóban forgó Árukra vonatkozó igényéről.

5. A KÁRRENDEZÉS ÜGYMENETE
5.1.
A Vevő döntése alapján, aki a saját jogosultságából kifolyólag a jelen Panaszkezelési Szabályzat 3.1. pontjának rendelkezései szerint és a Polgári Törvénykönyv 622 és 623 számú törvényének értelmében érvényesíti panaszát, az Eladó köteles meghatározni a Panasz kezelésének módját. Az Eladó haladéktalanul, összetett esetekben 3 munkanapon belül dönt a Panaszról. Indokolt esetekben, különösen ha az Áruk állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a Panasz keltétől számított 30 napon belül. A panaszkezelés a panasz keltétől számított 30 napnál tovább nem tarthat. A Panasz elbírálásához meghatározott maximált határidő lejárta után a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni.

5.2.
Az Eladó köteles a Panaszt feldolgozni és a Panasztételi eljárást az alábbi módok egyikével befejezni:
5.2.1. a javított áruk átadásával a Vevőnek,
5.2.2. termékcserével,
5.2.3. a vételár visszatérítésével,
5.2.4. mértékletes árkedvezmény megfizetésével az Áruk árából,
5.2.5. a panaszkezelési beadvány indokolt elutasításával.

5.3.
A Vevőt a Panaszkezelés eredményéről a Panasztételi eljárás befejezése után az Eladó azonnal tájékoztatja e-mail üzenetben, vagy levélben postán, és ezzel egyidejűleg eljuttatja a Panaszkérelem eredményét e-mailben, vagy levélben postai úton a Panaszrendezési igazolással és az érintett Áruval egyótt.

5.4.
A javítható hibák tekintetében a Panasztételi beadvány a Vevő döntésétől függően az alábbiak szerint rendeződik:
5.4.1. Az Eladó biztosítjal a hiba ingyenes eltávolítását, vagy
5.4.2. Az Eladó a hibás Árut kicseréli.

5.5.
Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet kijavítani, és amely megakadályozza az áruk hibamentes áruként való megfelelő használatát, vagy egyetlen, ismétlődő, kijavítható hiba esetén, vagy több különböző kijavítható hiba esetén, amelyek megakadályozza az áruk hibamentes áruként való megfelelő használatát, az Eladó a Vevő döntésétől függően a következő módon jár el:
5.5.1. az áruk ugyanazon árukra való cseréjével, vagy
5.5.2. a Vevő arányos kedvezményre jogosult az Áruk vételárából, vagy
5.5.3. az áruk cseréjével ugyanazon műszaki paraméterekkel rendelkező árukra, abban az esetben, ha az árukat nincs lehetőség ugyanazokra az árukra cserélni, vagy
5.5.4. a vételi ár vissztatérítésével, ha a Vevő eláll a szerződéstől, az Eladó a hibás Árukra vonatkozó Panaszkérelmet feldolgozza, és a megfizetett vételárat visszaküldi a Vevőnek.

5.6.
Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevőnek a többletköltségeket, ha a Vevő kifejezetten más szállítási módot választott, mint az Eladó által kínált legolcsóbb általános kézbesítési mód. Többletköltségeknek számít a Vevő által választott szállítási költségek és az Eladó által kínált legolcsóbb szállítási módszer költségeinek különbsége.

5.7.
A panaszkezelés csak a Vevő által a Panasz benyújtásakor meghatározott hibákra vonatkozik.


6. LEHETŐSÉGEK ÉS FELTÉTELEK A VITÁK ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI RENDSZERÉN KERESZTÜL

6.1.
A Fogyasztónak joga van az Eladóhoz jogorvoslati kérelemmel fordulni, ha nem elégedett azzal, ahogy az Eladó a Panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait.

6.2.
A fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés megindítására (a továbbiakban: javaslat) javaslatát benyújtani az Alternatív Vitarendezési Szerv címére: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, székhely: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (kézbesítésisi cím: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, elektronikus formában benyújtott beadvány címe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, telefon: +421 2 582 72 123, fax: +421 2 534 14 996) (a továbbiakban: „AVR-szerv”), ha az Eladó a jelen Panaszkezelési Szabályzat 6.1. pontját figyelembe véve nemleges választ adott, vagy a panaszbenyújtvány feladásának napjától számított 30 napon belül nem válaszolt.

6.3.
Ha a javaslatot benyújtásra került az AVR-szervhez; a bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti. A beadványnak tartalmaznia kell a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló 3.-as számú törvény 12. bekezdése szerinti követelményeket.

6.4.
A fogyasztó a beadványhoz csatolja a jogvita tárgyával kapcsolatos iratokat, amelyek igazolják a kérelemben feltüntetett tényeket. A javaslat benyújtható papír formában, elektronikus formában vagy szóban a jegyzőkönyvbe. Az ajánlat benyújtásához a fogyasztó használhatja azt az űrlapot, amelynek mintáját megtalálja az alternatív vitarendezésről szóló törvény 1. cikkének mellékletében, amely elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján az alternatív vitarendezéssel foglkalkozó függelékben.

6.5.
Az alternatív vitarendezési szervek által a viták alternatív rendezése ingyenes. A jogosult jogi személy az AVR-szabályaiban kikötheti, hogy jogosult a Fogyasztónak a weboldalán közzétett összegben díjat felszámítani az AVR kezdeményezéséért. Az előző mondat szerinti díj nem haladhatja meg az öt eurós összeget az áfával együtt. A jogosult jogi személy megkövetelheti a fogyasztótól, hogy fizesse meg a díjat az alternatív vitarendezés megindításáról szóló értesítés elküldésével egyidejűleg. A vita alternatív rendezésével kapcsolatos költségeket a vitában részt vevő felek mindegyike külön viseli, megtérítés lehetősége nélkül.


7. UTÓRENDELKEZÉSEK
7.1.
Ezen Panaszkezelési Szabályzat a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény, valamint a Szlovák Köztársaság egyéb általánosan kötelező jellegű jogi szabályozásának megfelelően lett kibocsátva.

7.2.
Ezen Panaszkezelési Szabályzat összhangban van a fogyasztóvédelmi törvény 1. számú törvényének 18. cikellyében foglaltakkal, az Ügyfél számára megtalálható és látható helyen a www.bodybulldozer.sk weboldalon van elhelyezve.

7.3.
Ezen Panaszkezelési Szabályzat mint 2. számú melléklet, az Eladó weboldalán található e-bolton keresztül történt távolsági úton kötött adásvételi szerződésekkel kapcsolatos általános szerződési feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Panaszkezelési Szabályzat által nem szabályozott eseteknél a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.4.
Az Eladó fenntartja a jogát a Panaszkezelési Szabályzat előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A Panaszkezelési Szabályzat változásának írásbeli bejelentési kötelezettsége akkor teljesül, ha azt a www.bodybulldozer.sk weboldalon nyilvánosságra hozza.


7.5.
Esetleges kéréseivel forduljon a következő címre: Richard Szabó – Bodybulldozer, Európa-udvar 12, 945 01 Komárom, telefon: 06 70 718 9575 vagy e-mailben: info@bodybulldozer.hu.

7.6.
Ezen Panaszkezelési Szabályzatot az Eladó felhatalmazott szerve hagyta jóvá, és érvénybe lépése 2018.05.25-től hatályos.